Organizace školního vzdělávání od 25. května 2020

 

Prezenční vzdělávání na škole bude umožněno od 25. května 2020. Není povinné a je podmíněno doložením čestného prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a podepsaným informovaným souhlasem o vymezení rizikových skupin obyvatel.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Toto prohlášení, je možné podepsat před vstupem do školy. Budou ve škole k dispozici. Nebo stáhnout ze stránek školy a dát podepsané žákovi. Prohlášení  zde. Nebo zde na stránkách MŠMT – poslední strana. Případně zde.
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Organizačně provozní informace
ŠKOLA:
Děti budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků. V rámci možností podle svých ročníků.
Začátek vyučování=příchod do budovy školy:
1. třída – 7. 30
2. třída – 7. 40
3. třída – 7. 50
4. třída – 8. 00
5. třída – 8. 10 

Vstup do školy umožněn pouze žákům.
Žáci přijdou do školy v daný čas, projdou svoji šatnou a odcházejí do své třídy za přítomnosti třídního učitele.
Nesetkávají se s žáky z jiných skupin před školou ani ve škole.Každý žák sedí v lavici sám. Lavice jsou uspořádány, aby byly, co nejdále od sebe.
Pro děti, které zůstanou doma, nebude probíhat dálkové vyučování podle dosavadního způsobu. Pouze zadávání úkolů a konzultace s učitelem.
Neprobíhá doučování.
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Ve skupině dle pokynů učitele. Musí mít 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
Celý pobyt dětí ve škole bude provázen zvýšenými hygienickými opatřeními.
Všichni žáci se budou řídit pokyny pedagogických pracovníků, budou dodržovat daná hygienická pravidla, jinak mohou být z výuky vyloučeni.
Po přihlášení do prezenční formy výuky je tato výuka povinná v plném rozsahu a za daných podmínek. Nepřítomnost ve výuce musí zákonný zástupce omlouvat dle platného školního řádu.

Konec vyučování:   
1. třída – 11. 30
2. třída – 11. 40
3. třída – 11. 50
4. třída – 12. 00
5. třída – 12. 10

DRUŽINA ( odpolední aktivity):
Probíhá po skončení vyučování pro již přihlášené žáky. (V závažných případech nás kontaktujte, budeme hledat řešení.)
Ranní družina nebude. 
Nebudou kroužky.
Žáci jsou ve stejné skupině jako dopoledne a ve své třídě. Skupiny se nemísí. Nesmí opustit areál školy.

JÍDELNA:
Provoz bude zahájen. Budou se vařit teplá jídla, jak jsou žáci zvyklí.
Žáci budou chodit po skupinách do školní jídelny. Budou dodržovat zvýšené hygienické předpisy.
Platba za měsíc květen není potřeba, obědy se zaplatí z vráceného stravného za měsíc březen 2020. Platba stravného za měsíc červen bude podle původních pravidel. 

Dotazník  k nástupu do školy je zde- prosíme o vyplnění nejpozději do 13.5.. Děkujeme!