Dotazníkové šetření

Vážení rodiče, 
rádi bychom Vám poděkovali za Váš čas  a  spolupráci při nedávném dotazníkovém šetření. Školský odbor města Náchod nám předal výsledky, z kterých vyplývá, že jste převážně spokojeni s materiálními podmínkami školy. V odpovědích jsme zaznamenali opakované upozornění na nevyhovující prostory družinské šatny, družiny a absence tělocvičny. K tomuto problému bychom rádi dodali, že budovy jsou majetkem města a škola tento problém vnímá  a snaží se s městem Náchod, našim zřizovatelem,  tuto problematiku řešit.

 Co se týká spolupráce školy a rodičů, klimatu školy, úrovně vzdělávání apod. i zde jsme moc rádi, že převládalo kladné hodnocení, velmi si ceníme Vašeho ocenění a chvály, moc nás to těší! Na druhou stranu bereme velmi vážně i Vaše postřehy, které jste v dotaznících uvedly a které by nám mohly pomoci zkvalitnit výuku. Jsou pro nás cennými zdroji informací a budou nám sloužit jako podněty pro náš další rozvoj. Ještě jednou děkujeme! 

Podrobný přehled dotazníkového šetření najdete zde.