Úspěchy našich žáků

Ačkoli školní rok právě skončil musím ještě dopsat jeden článek o  našich páťácích. Myslím, že můžeme být právem hrdí na jejich úspěchy v přijímacím řízení- obsadili  mimo jiné první pozici v jazykové třídě, první ( sdílenou ) pozici v matematické třídě a celkem čtyři se úspěšně dostali na Jiráskovo gymnázium v Náchodě. To je opravdu velký úspěch, moc gratulujeme! A běloveské škole přejeme další stejně šikovné žáky!

Krásné prázdniny

Přejeme dětem  krásné prázdniny, plné zážitků a radosti, rodičům příjemnou a odpočinkovou dovolenou. Páťákům aby po zaslouženém prázdninovém odpočinku dobře začali na nových školách a  1. září se budeme opět těšit na shledanou – snad v klidnějším školním roce!

Zaměstnanci ZŠ Běloves

Pozor změna

Informace pro rodiče, kteří  platí stravenky přes účet:  Vyúčtování  stravování ve školní  roce 2019/2020 proběhne vzhledem k rekonstrukci školy  až v měsíci srpnu. Děkujeme za pochopení. Stravenky na  školní rok 2020/2021  prosíme plaťte přes účet v polovině srpna (do 18.8.). Prosíme neplaťte  v červenci! 

Páťáci se loučí

Dnes odpoledne proběhla na školní zahradě rozlučka s páťáky, kteří odcházejí z naší školy, společně se rozloučili se všemi učiteli a pracovníky školy.  Než zcela zavřou dveře od běloveské školy, dovoluji si velmi neskromně připsat pár vět.
Loučí se třída, se kterou jsem měla možnost prožít pět úžasných  let, na které budu ráda vzpomínat!  Dětem se podařilo vytvořit prima partu a já doufám, že na  naši  školu nezapomenou, v dobrém na ni  budou vzpomínat a občas se na nás přijdou podívat. Do dalších let  přeji dětem jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a  stálý úsměv na rtech.
Na závěr bych chtěla  také poděkovat rodičům dětí za podporu, důvěru a  za všechna milá slova na rozloučenou.                                                                      Mgr. Ivana Vítková
Ještě přikládám foto z dnešní rozlučky.

 

Organizace konce školního roku 2019/2020

 • 24. – 25. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), program se může lišit v jednotlivých třídách
 • Obědy –    rozhodnout se o posledním dnu 26. 6. – oběd se vydává už od cca 10.00 (do cca 11.00). Případně včas odhlásit, nejpozději do 23. 6. (do 10.00)!
 • 26. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec  9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 14.00 hod.
 • Stravenky na další školní rok platit přes účet v polovině srpna (do 18.8.). Neplatit v červenci! Asi v polovině července bude vyúčtování.

Procházka na farmu

V úterý se páťáci vydali na procházku po okolí  školy až na farmu na Lipí.  Navštívili tam statek, kde se chová masný skot, dozvěděli se zajímavosti o chovu, nakrmili jalovice a doslova v přímém přenosu sledovali první pokusy o postavení čerstvě narozeného telátka. Farmář  dětem ukázal různé druhy pícnin, které se používají pro výživu skotu a naživo jsme také mohli sledovat značkování nového  telátka. Cestou  se děti nezapomněly  zastavit na Jiráskově rozhledně na občerstvení. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli poslední společné páťácké chvíle užít a odnést si spoustu pěkných zážitků. Foto. 

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Vážení rodiče budoucích prvňáků, 
především nás velmi  těší, že jste si pro vzdělávání Vašeho dítěte vybrali právě naši školu. 
Během letošních setkání  předškoláků se děti mohly seznámit s prostředím  i s vedením školy a rodiče se mohli ptát se na vše potřebné. Pokud ještě zůstaly nějaké Vaše otázky nezodpovězeny,  prosím, můžete mě  kontaktovat na mail vitkova@zsbeloves.cz .
Zároveň Vám mohu uklidnit, že na vše podstatné máme dost času, osobně se setkáme v září na společné schůzce, kde se dozvíte  potřebné informace,  prosím Vás, abyste na konci srpna sledovali naše třídní webové stránky – v té době už 1. třídy, budu tam vkládat potřebné informace. 
Ještě pro velké nedočkavce přikládám seznam pomůcek pro prvňáky….

Po prázdninách se na Vaše děti i na osobní setkání s Vámi budu těšit!  Mgr. Ivana Vítková 

Jarní sběr starého papíru

Jarní sběr starého papíru proběhne od úterý do středy-ve dnech 9. a 10. června. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Upozornění školní jídelny

Vážení rodiče, 
v době do konce školního roku 2019/2020 vzhledem k zpřísněným hygienickým podmínkám nebude možné vyzvedávat  oběd v 1.den nemoci ve školní jídelně do vlastních jídlonosičů. Oběd Vám bude paní kuchařka dávat do jednorázových nádob  a to pouze v době od 11:00 hod do 11:10 hod, aby nedošlo ke kontaktu s ostatními strávníky. Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!

Organizace školního vzdělávání od 25. května 2020

 

Prezenční vzdělávání na škole bude umožněno od 25. května 2020. Není povinné a je podmíněno doložením čestného prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a podepsaným informovaným souhlasem o vymezení rizikových skupin obyvatel.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Toto prohlášení, je možné podepsat před vstupem do školy. Budou ve škole k dispozici. Nebo stáhnout ze stránek školy a dát podepsané žákovi. Prohlášení  zde. Nebo zde na stránkách MŠMT – poslední strana. Případně zde.
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Organizačně provozní informace
ŠKOLA:
Děti budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků. V rámci možností podle svých ročníků.
Začátek vyučování=příchod do budovy školy:
1. třída – 7. 30
2. třída – 7. 40
3. třída – 7. 50
4. třída – 8. 00
5. třída – 8. 10 

Vstup do školy umožněn pouze žákům.
Žáci přijdou do školy v daný čas, projdou svoji šatnou a odcházejí do své třídy za přítomnosti třídního učitele.
Nesetkávají se s žáky z jiných skupin před školou ani ve škole.Každý žák sedí v lavici sám. Lavice jsou uspořádány, aby byly, co nejdále od sebe.
Pro děti, které zůstanou doma, nebude probíhat dálkové vyučování podle dosavadního způsobu. Pouze zadávání úkolů a konzultace s učitelem.
Neprobíhá doučování.
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Ve skupině dle pokynů učitele. Musí mít 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
Celý pobyt dětí ve škole bude provázen zvýšenými hygienickými opatřeními.
Všichni žáci se budou řídit pokyny pedagogických pracovníků, budou dodržovat daná hygienická pravidla, jinak mohou být z výuky vyloučeni.
Po přihlášení do prezenční formy výuky je tato výuka povinná v plném rozsahu a za daných podmínek. Nepřítomnost ve výuce musí zákonný zástupce omlouvat dle platného školního řádu.

Konec vyučování:   
1. třída – 11. 30
2. třída – 11. 40
3. třída – 11. 50
4. třída – 12. 00
5. třída – 12. 10

DRUŽINA ( odpolední aktivity):
Probíhá po skončení vyučování pro již přihlášené žáky. (V závažných případech nás kontaktujte, budeme hledat řešení.)
Ranní družina nebude. 
Nebudou kroužky.
Žáci jsou ve stejné skupině jako dopoledne a ve své třídě. Skupiny se nemísí. Nesmí opustit areál školy.

JÍDELNA:
Provoz bude zahájen. Budou se vařit teplá jídla, jak jsou žáci zvyklí.
Žáci budou chodit po skupinách do školní jídelny. Budou dodržovat zvýšené hygienické předpisy.
Platba za měsíc květen není potřeba, obědy se zaplatí z vráceného stravného za měsíc březen 2020. Platba stravného za měsíc červen bude podle původních pravidel. 

Dotazník  k nástupu do školy je zde- prosíme o vyplnění nejpozději do 13.5.. Děkujeme!