Vnitřní řád školní družiny

Základní škola, Náchod, 1. Máje 365

 Vnitřní řád školní družiny

 1. PROVOZ A ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 1.  Provoz  školní družiny /dále jen ŠD/ je určen pro žáky 1. – 3. ročníku, a to v době od 6,30   do 7,30 hod. Odpolední družina začíná v 11,40 hod., končí v 16,00 hod.
 2. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 3. ŠD je rozdělena na 2 oddělení. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků /jedno oddělení 25  a druhé 30 žáků/.
 4. 1. a 2. oddělení družiny je umístěno  v budově školní družiny v 1. poschodí., v přízemí se nachází školní jídelna, kuchyň se zázemím pro zaměstnance, šatna pro žáky a WC.
 5. Děti v ŠD si mohou v září vybrat kroužky, ve kterých chtějí pracovat. Seznam kroužků bude rodičům předložen  v 1. týdnu školní docházky. Kroužky pracují od října do konce května.
 6. Aby nedocházelo k narušování plánované činnosti, jsou odchody dětí ze školní družiny stanoveny takto: po obědě do 13,30 hod., potom až od 14,30 – 16,00 hod.
 7. Potřeby na zaměstnání ve školní družině: převlečení na ven i do místnosti, vhodnou obuv – vše uloženo v látkovém sáčku, který zůstává  v šatně. Vše je řádně podepsané.
 8. Pokud si rodič nebo jiný zákonný zástupce nevyzvedne žáka do konce provozní doby družiny, vychovatelka počká a následně se spojí s rodiči. Když se ji nepodaří dovolat, zavolá na Policii,  popř. OSPOD.
 1.        Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče zvonek dole u hlavních dveří. Zvonek slouží zároveň jako videotelefon.

 

Podmínky přijetí žáků do školní družiny

 1. Školní družina zajišťuje činnost pro žáky 1. – 3. ročníku, dle kapacity i 4. – 5. ročníku.
 2. Žáci 4. – 5. ročníku /pokud budou přijati/ mohou být ve školní družině pouze do 15,00 hodin.
 3. Přednost zařazení starších dětí je dána dětem dojíždějícím /na základě domluvy s rodiči/.
 4. Přijímání nových žáků během školního roku bude možné pouze v případě volné kapacity.
 5. O přijetí  žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 1. PRÁVA  A POVINNOSTI  ŽÁKŮ A PODROBNOSTI O  PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S  PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Práva žáků

 1. Žáci mají právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, ale také na účast v řízených zájmových činnostech, odpoledne mají žáci trávit v pohodové a přátelské atmosféře.
 2. Žáci mají  právo na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových  a sportovních akcích zajišťovaných školní družinou.
 3. Žáci mají  právo na svobodu myšlení, projevu, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
 4. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce. Musí ho však vyjádřit takovou formou, které neodporuje zásadám slušnosti.
 5. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti.
 6. Žáci mají právo být seznámeni se všemi směrnicemi, které se vztahují k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

Povinnosti žáků

 1. Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byli seznámeni.
 2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
 3. Chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností ŠD.
 4. Své chování a  jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.
 5. Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat prostory v čistotě a pořádku a chránit majetek před poškozením.
 6. Při zjištění ztráty či poškození osobní věci tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce v ten den, kdy ke ztrátě došlo.
 7. Přezouvat se .
 8. Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně ŠD, cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí.
 1. Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího. 10. Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze školní družiny vyloučen.

Žáci nesmějí

 1. Nosit do ŠD cenné věci, nechávat peníze v odloženém oděvu ani v aktovkách.
 2. Nosit předměty, které nesouvisejí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáků nebo jiných osob.
 3. Pořizovat nahrávky /video, foto…./ bez svolení nahrávané osoby.
 4. Používat mezi sebou nebo vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického ani fyzického násilí. Hrubé slovní nebo úmyslné psychické i fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi  popř. vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák může být za toto provinění ze školní družiny vyloučen.
 5. V prostorách školní družiny a při akcích pořádaných ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné  a psychotropní látky.

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 1. Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně.
 2. Místnost ŠD udržovat v čistotě a pořádku.
 3. Majetek ŠD chránit před poškozením.
 4. Majetek ŠD nesmějí žáci odnášet domů.

III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

 1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.
 2. Do školní družiny jsou žáci přihlášeni k pravidelné docházce zápisním lístkem, kde rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka sdělí družině informace o zdravotním stavu žáka, rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD, telefonní čísla domů a do zaměstnání, případně i další důležité informace. Přihláška do školní družiny je závazná na celý školní rok.
 3. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně, do notýsku ŠD.
 4. Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka, popř. na  pravidelně užívané léky.
 5. Za pobyt žáka ve školní družině platí rodiče /popř. zákonný zástupce/ částkou 80,- Kč za měsíc. V září musí být provedena úhrada na 1. pololetí částkou 400,- Kč, v měsíci únoru bude provedena úhrada na 2. pololetí rovněž částkou 400,- Kč.
 6. Výši poplatků stanoví ředitel školy, vybírají je vychovatelky. V případě nepřítomnosti žáka ve školní družině se platby nevracejí.
 7. Platby za ŠD probíhají buď hotově vychovatelce, která přijetí potvrdí do notýsku, nebo bankovním převodem.

 

 1. PRAVIDLA O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 

 • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií.

 

 • Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka, popř.  ředitel školy.
 • S tímto vnitřním  školním řádem jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD  a souhlasí s jeho dodržováním.
 • Rodiče jsou informováni o činnosti školní družiny, mohou být informováni o chování žáka  v době pobytu v ŠD.

 

 

 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 1.  Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny /popř. školní zahrady/ neopouští.
 2.  Po obědě třídy předá třídní učitel vychovatelce. Na oběd jdou s učitelem, který vykonává dozor ve školní jídelně. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 3.  Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku.
 4.  Žáka je možno uvolnit před stanovenou dobou /odchody uvedeny v přihlášce/ v doprovodu rodičů nebo na písemnou žádost, která musí obsahovat: jméno, datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Telefonické žádosti jsou výjimečné.
 5.  Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek a vnitřním  řádem školní družiny.
 6.  Za bezpečnost žáků v družině odpovídá pedagogický pracovník, a to od příchodu až po odchod z družiny, včetně docházky do šatny a ze šatny.
 7. Za žáka, který navštěvuje zájmový kroužek v čase provozu ŠD přebírá zodpovědnost učitel daného  kroužku /učitelé vyzvedávají a vracejí žáky osobně zpět do ŠD/.
 8.  Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do „Přehledu výchovně vzdělávací práce“.
 9.  Pokud žák  soustavně narušuje vnitřní řád  a činnosti ŠD, může být z družiny vyloučen.
 10.  Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu  připadnout více než 25 žáků.
 11. Pokud žák v době pobytu ve školní družině projeví známky nemoci nebo pokud dojde ke zranění, vychovatelka neprodleně telefonicky informuje rodiče.
 12. Odchod z ranní družiny do školy zajišťuje vychovatelka ŠD.
 13. Žáci jsou během celého školního roku upozorňováni na alergeny v přírodě a negativní vlivy na jejich zdraví.

Rámcový režim dne

6,30 – 7,30 hod. Ranní hry
11,40 – 12,30 hod. Konec vyučování,  přechod ze školy do ŠD, oběd,

hygienické prvky

12,30 – 13,30 hod. Odpočinkové činnosti /hromadné nebo dle  indiv. přání, četba/ , relaxace
13,30 14,30 hod. Zájmové  a rekreační činnosti

Pobyt venku /zahrada, vycházka/

Zájmové kroužky

 

14,30 – 16,00 hod. Didaktické hry, příprava žáků na vyučování

Individuální odpočinkové činnosti

Stolní a deskové hry

Hry s pravidly

Odchody žáků


Vychovatelka při výběru činností přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu žáků. Vždy však vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny.

 

 1. DOKUMENTACE

Ve školní družině je vedena tato dokumentace:

 1. “Zápisní lístek”  pro žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD
 2. “Přehled výchovně vzdělávací práce”

 

Tento řád má dlouhodobou platnost. Jeho ustanovení jsou závazná až do vydání nové normy. Nabývá platnost dne 1.9.2015

 

     

——————————————–                               ——————————————–

Mgr. Libor Zelený –  ředitel školy                               Ivona Prokopová – vychovatelka ŠD       

V Náchodě 1.9.2015 

 

Mgr. Libor Zelený –  ředitel školy                                       Ivona Prokopová – vychovatelka ŠD