www.zsbeloves.cz

POZOR ZMĚNA PŘÍJEZDU ze šk. výletu z Ostaše!! Příchod ke škole v cca 15:10 hod.

 

Vnitřní řád školní družiny PDF Tisk Email
Čtvrtek, 25 Únor 2016 10:09

Základní škola, Náchod, 1. Máje 365


Vnitřní řád školní družiny
I. PROVOZ A ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY


1.  Provoz  školní družiny /dále jen ŠD/ je určen pro žáky 1. - 3. ročníku, a to v době od 6,30   do 7,30 hod. Odpolední družina začíná v 11,40 hod., končí v 16,00 hod.


 1. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. 1. ŠD je rozdělena na 2 oddělení. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků na pravidelnou docházku. Činnosti ŠD   se mohou na písemnou žádost rodičů  zúčastňovat i žáci  do družiny nezařazení, pokud se této činnosti nezúčastní plný počet žáků zařazených do družiny, který je stanoven pro oddělení.


 1. 1. a 2. oddělení družiny je umístěno  v budově školní družiny v 1. poschodí., v přízemí se nachází školní jídelna, kuchyň se zázemím pro zaměstnance, šatna pro žáky a WC.


 1. Děti v ŠD si mohou v září vybrat kroužky, ve kterých chtějí pracovat. Seznam kroužků bude rodičům předložen  v 1. týdnu školní docházky. Kroužky pracují od října do konce května.


 1. Aby nedocházelo k narušování plánované činnosti, jsou odchody dětí ze školní družiny stanoveny takto: po obědě do 13,30 hod., potom až od 14,30 – 16,00 hod.


 1. Potřeby na zaměstnání ve školní družině: převlečení na ven i do místnosti, vhodnou obuv – vše uloženo v látkovém sáčku, který zůstává  v šatně. Vše je řádně podepsané.


 1. Pokud si rodič nebo jiný zákonný zástupce nevyzvedne žáka do konce provozní doby družiny, vychovatelka počká a následně se spojí s rodiči. Když se ji nepodaří dovolat, nechá na vchodu ŠD vzkaz, kde si mohou rodiče dítě vyzvednout.


Podmínky přijetí žáků do školní družiny


 1. Školní družina zajišťuje činnost pro žáky 1. - 3. ročníku, dle kapacity i 4. - 5. ročníku.

 2. Žáci 4. - 5. ročníku /pokud budou přijati/ mohou být ve školní družině pouze do 15,00 hodin.

 3. Pokud je jeden z rodičů na mateřské dovolené, může dítě navštěvovat školní družinu pouze do 15,00 hodin.

 4. Přednost zařazení starších dětí je dána dětem dojíždějícím /na základě domluvy s rodiči/.

 5. Přijímání nových žáků během školního roku bude možné pouze v případě volné kapacity.

 6. O přijetí  žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.II. PRÁVA  A  POVINNOSTI  ŽÁKŮ  A  PODROBNOSTI O  PRAVIDLECH   VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S  PEDAGOGICKÝMI   PRACOVNÍKYPráva žáků

 1. Žáci mají právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, ale také na účast v řízených zájmových činnostech, odpoledne mají žáci trávit v pohodové a přátelské atmosféře.


 1. Žáci mají  právo na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových  a sportovních  akcích zajišťovaných školní družinou.


 1. Žáci mají  právo na svobodu myšlení, projevu, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.


 1. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce. Musí ho však vyjádřit takovou formou, které neodporuje zásadám slušnosti.


 1. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti.


 1. Žáci mají právo být seznámeni se všemi směrnicemi, které se vztahují k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.
Povinnosti žáků

 1. Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byli seznámeni.

 2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.

 3. Chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností ŠD.

 4. Své chování a  jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.

 5. Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat prostory v čistotě a pořádku a chránit majetek před poškozením.

 6. Při zjištění ztráty či poškození osobní věci tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce v ten den, kdy ke ztrátě došlo.

 7. Přezouvat se .

 8. Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně ŠD, cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí.

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího. Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze školní družiny vyloučen.

Žáci nesmějí

 1. Nosit do ŠD cenné věci, nechávat peníze v odloženém oděvu ani v aktovkách.

 2. Nosit předměty, které nesouvisejí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáků nebo jiných osob.

 3. Pořizovat nahrávky /video, foto..../ bez svolení nahrávané osoby.

 4. Používat mezi sebou nebo vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického ani fyzického násilí. Hrubé slovní nebo úmyslné psychické i fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi  popř. vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák může být za toto provinění ze školní družiny vyloučen.

 5. V prostorách školní družiny a při akcích pořádaných ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné  a psychotropní látky.
Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 1. Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně.

 2. Místnost ŠD udržovat v čistotě a pořádku.

 3. Majetek ŠD chránit před poškozením.

 4. Majetek ŠD nesmějí žáci odnášet domů.
III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ A PRAVIDLA O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY


 1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

 2. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 3. Do školní družiny jsou žáci přihlášeni k pravidelné docházce zápisním lístkem, kde rodič nebo jiný zákonný zástupce žáka sdělí družině informace o zdravotním stavu žáka, rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD, telefonní čísla domů a do zaměstnání, případně i další důležité informace. Přihláška do školní družiny je závazná na celý školní rok.

 4. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně, do notýsku ŠD.

 5. Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka, popř. na  pravidelně užívané léky.

 6. Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka, popř. ředitel  školy.

 7. S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče souhlasí s jeho dodržováním.

 8. Za pobyt žáka ve školní družině platí rodiče /popř. zákonný zástupce/ částkou 60,- Kč za měsíc. V září musí být provedena úhrada na 1. pololetí částkou 300,- Kč, v měsíci únoru bude provedena úhrada na 2. pololetí rovněž částkou 300,- Kč.

 9. Výši poplatků stanoví ředitel školy, vybírají je vychovatelky. V případě nepřítomnosti žáka ve školní družině se platby nevracejí.

 10. Platby za ŠD probíhají pouze hotově vychovatelce, která přijetí potvrdí do notýsku .IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ


1.  Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny /popř. školní zahrady/ neopouští.

2.  Třídy předá třídní učitel vychovatelce. Na oběd jdou s učitelem, který vykonává dozor ve školní jídelně. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

3.  Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku.

4.  Žáka je možno uvolnit před stanovenou dobou /odchody uvedeny v přihlášce/ v doprovodu rodičů nebo na písemnou žádost, která musí obsahovat: jméno, datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Telefonické žádosti jsou výjimečné.

5.  Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny.

6.  Za bezpečnost žáků v družině odpovídá pedagogický pracovník, a to od příchodu až po odchod z družiny, včetně docházky do šatny a ze šatny.

7.  Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do „Přehledu výchovně vzdělávací práce“.

8.  Na hodnocení a kvalifikaci chování žáků ve školní družině se vztahují ustanovení       vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnosti školní družiny, může být správním řízením z družiny vyloučen.

9.  Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků.

10.  Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu  připadnout více než 25 žáků.


Rámcový režim dne


6,30 – 7,30 hod.

Ranní hry

11,40 – 12,30 hod.

Konec vyučování,  přechod ze školy do ŠD, oběd,

hygienické prvky

12,30 – 13,30 hod.

Odpočinkové činnosti /hromadné nebo dle  indiv. přání, četba/ , relaxace

13,30 14,30 hod.

Zájmové  a rekreační činnosti

Pobyt venku /zahrada, vycházka/

Zájmové kroužky14,30 – 16,00 hod.

Didaktické hry, příprava žáků na vyučování

Individuální odpočinkové činnosti

Stolní a deskové hry

Hry s pravidly

Odchody žákůVychovatelka při výběru činností přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu žáků. Vždy však vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny.V. DOKUMENTACE


Ve školní družině je vedena tato dokumentace:

 1. Zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné i  nepravidelné docházce

 2. Přehled výchovně vzdělávací práce
Tento řád má dlouhodobou platnost. Jeho ustanovení jsou závazná až do vydání nové normy. Nabývá platnost dne 1.9.2015
--------------------------------------------                               --------------------------------------------

Mgr. Libor Zelený -  ředitel školy                                       Ivona Prokopová - vychovatelka ŠDV Náchodě 1.9.2015

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Únor 2016 10:11
 Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.