www.zsbeloves.cz

POZOR ZMĚNA PŘÍJEZDU ze šk. výletu z Ostaše!! Příchod ke škole v cca 15:10 hod.

 

Školní řád PDF Tisk Email
Napsal uživatel Iva Vítková   
Neděle, 01 Srpen 2010 12:36

Ředitelství ZŠ Náchod, 1.máje 365 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve znění vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vydává


ŠKOLNÍ ŘÁD

Obsah

I. Všeobecná ustanovení 2

II. Práva žáka 2

III. Povinnosti a chování žáka 2

IV. Práva zákonných zástupců. 3

V. Povinnosti zákonných zástupců a školní docházka 3

VI. Provoz školy 4

VII. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky 5

VII. Provoz školní družiny 5

VIII. Povinnosti pracovníků školy 6

IX. Zásady hodnocení a klasifikace žáka 7

A. Úvod 7

B. Způsob hodnocení 8

C. Zodpovědnost, kritéria a podklady pro hodnocení a klasifikaci 8

D. Hodnocení chování 10

E. Hodnocení prospěchu 11

F. Charakteristika stupňů prospěchu 11

G. Prodloužené klasifikační období 13

H. Pochybnosti o klasifikaci 13

I. Vysvědčení 13

X. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 14 1. I. Všeobecná ustanovení


1. Tento řád stanovuje pravidla provozu školy, práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, podmínky výchovně vzdělávacího procesu a povinnosti pracovníků školy.

2. Řád školy je platný pro všechny účastníky výchovně vzdělávacího procesu, který se uskutečňuje na Základní škole, Náchod, 1. Máje 365.

3. Školní řád vstupuje v platnost dnem 26. 8. 2014 po projednání v pedagogické radě.


 1. II. Práva žáka


Žák má právo:


1. Na vzdělávání poskytované v průběhu vyučování a školních akcí podle platné legislativy.

2. Svobodně vyjádřit svůj názor v mezích slušné komunikace mezi lidmi.

3. Požádat pracovníka školy o pomoc, či radu při vyučování i mimo něj.

4. Na ochranu před fyzickým i psychickým násilím. Včetně ochrany své cti, důstojnosti a svého jména.

5. Na respektování svých individuálních zvláštností, odlišností a zdravotního stavu.

6. Na soukromí na svém pracovním místě. Nikdo se nesmí bez jeho svolení dotýkat jeho věcí, zvláště těch uložených pod lavicí a v tašce.

7. Užívat počítačovou učebnu.

8. Na přestávku a přiměřenou relaxaci.

9. Za předpokladu plnění školních povinností může být ve školním roce uvolněn po předložení písemné žádosti ředitelem školy na  týdenní rekreaci.


 1. III. Povinnosti a chování žáka


1. Žák má za povinnost řádně docházet do školy. Připravovat se na vyučování, vypracovávat domácí úkoly a nosit si pomůcky na všechny vyučovací předměty. Pokud žák nesplní výše uvedené povinnosti, omlouvá se na začátku vyučovací hodiny svému učiteli.

2. Žák má povinnost se svědomitě starat o zapůjčený majetek školy.

3. Žák chodí do školy vhodně a čistě oblečen, dodržuje základní pravidla hygieny. Na výuku tělesné, výtvarné a pracovní výchovy nosí vhodné oblečení dle pokynů příslušného učitele.

4. Žákovou základní povinností je přicházet do školy minimálně 5 minut před začátkem vyučování. Během vyučování žáci nesmí rušit výuku mluvením se spolužákem, vykřikováním, hraním si s různými předměty. Žák může během vyučování pít, jíst může jen o přestávkách.

5. V šatně školy si žák svlékne svrchní oděv, obuv a čepici. V šatně se zdržuje jen po nezbytně dlouhou dobu. Mezi přestávkami je vstup do šaten omezen a žák do nich vstupuje pouze se souhlasem třídního učitele.

6. V prostorách školy žák respektuje příkazy všech pracovníků školy. Při řešení sporných situací má vždy rozhodující slovo dozor konající učitel, který může změnit i některá nařízení třídního učitele.

7. O přestávce si žák připraví pomůcky na následující vyučovací hodinu a po zvonění je na svém místě. Pohybovat se na chodbě po zvonění bez vážného důvodu je zakázáno.

8. O přestávce je zakázáno běhat, křičet a obtěžovat spolužáky.

9. Při zničení majetku nebo úrazu ve škole podá žák zprávu nejbližšímu učiteli. Žák má povinnost učinit tak, i když je pouhým svědkem.

10. Za mobilní telefon si zodpovídá žák sám. V době vyučování musí být mobil vypnutý a uložený ve školní tašce, výjimkou je situace, kdy použití při výuce dovolí příslušný učitel.

11. Žáci nosí do školy jen předměty potřebné k vyučování, nebo ty předměty, které určil vyučující. Nedoporučuje se nosit do školy cenné předměty (řetízky, prsteny...). Je zakázáno nosit do školy předměty ohrožující zdraví (nože, zapalovače, chemikálie...) nebo výrobky, které nezletilým zákon zakazuje (tabákové výrobky, alkohol...).

12. Žák se chová v počítačové učebně se zvýšenou ohleduplností, respektuje přidělení počítačů třídním rozpisem. Při pobytu v počítačové učebně se řídí Řádem počítačové učebny. Při nedodržování řádu učebny může být ihned z učebny vykázán a může mu být zakázán vstup podle závažnosti jeho přestupku až na jeden měsíc.

13. Žák odpovídá za pořádek a čistotu svého místa a podílí se na udržování čistoty a pořádku v ostatních prostorách školy.

14. Za pořádek v učebně, mazání tabule a rozdávání sešitů zodpovídá určená služba.

15. Žák zdraví všechny dospělé osoby v areálu školy.

16. Žákovská knížka je důležitým školním dokumentem, žák o ni pečuje zvláště pečlivě. Ztrátu či poškození ihned hlásí třídnímu učiteli.

17. Lhaní, podvody a krádeže jsou považovány za závažné přestupky proti školnímu řádu.

18. Při pobytu ve školní knihovně se žáci řídí pokyny službu konajícího učitele.


 1. IV. Práva zákonných zástupců.


Zákonní zástupci žáka mají právo:


1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.

2. Na schůzku s kterýmkoli pedagogickým pracovníkem školy po předchozí telefonické domluvě.

3. Být voleni do školní rady, rady rodičů SRPŠ a třídních výborů.

4. Se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost.


 1. V. Povinnosti zákonných zástupců a školní docházka


1. Zákonní zástupci žáka jsou povinni zabezpečit pravidelnou docházku žáka do školy.

2. Zákonní zástupci žáka jsou povinni pravidelně kontrolovat domácí přípravu žáka. Tuto skutečnost stvrzovat podpisy domácích úkolů a žákovské knížky, notýsku.

3. Zákonní zástupci žáka jsou povinni žákovi poskytnout materiální zabezpečení pro úspěšné zvládnutí školní docházky (psací potřeby, cvičební úbor...).

4. Na vyzvání třídního učitele, či ředitele školy se účastnit dohodnuté schůzky a řešit problém společně s pedagogickým pracovníkem.

5. Nepřítomnost žáka je nutné nahlásit telefonicky, nebo osobně do tří dnů od započetí absence. Po návratu do školy žák předloží svému třídnímu učiteli omluvenku v žákovské knížce, notýsku. V případě dlouhodobější nepřítomnosti je nutný úřední doklad.

6. Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit škole důležité informace, které se týkají vzdělávání a bezpečnosti žáka. (Především zdravotní omezení atd.).

7. Zákonný zástupce musí škole poskytnout údaje o adrese pro doručování písemností a telefon.


 1. VI. Provoz školy


1. Škola je otevřena od 7:30. Zákonní zástupci nedoprovázejí žáky do šatny, výjimkou jsou zákonní zástupci žáků prvního ročníku. Dozor konající zaměstnanec ZŠ je oprávněn v odůvodněných případech vykázat cizí osoby z prostoru šaten. V 7:45 se budova uzamyká. Žáci opouštějí budovu dle pokynů svých učitelů po skončení vyučování.

Vstup do školy je umožněn jen oprávněným osobám:

 • žákům školy

 • zaměstnancům školy

 • zákonným zástupcům žáků - jen do prostoru šaten první třídy

Ostatní osoby se ve škole pohybují jen v doprovodu zaměstnanců školy.

2. Rozpis vyučovacích hodin:

1.hodina 745- 830

2. hodina 850 - 935

3. hodina 1000 - 1045

4. hodina 1055 - 1140

5. hodina 1150 - 1235

6. hodina 1245 - 1330

7. hodina 1340 - 1425

3. Ředitel školy může povolit změny v časovém plánu jednotlivých hodin.

4. Vyučování se řídí rozvrhem hodin, který schvaluje ředitel školy.

5. Před ukončením vyučování, zájmové aktivity nebo jiné předem naplánované vzdělávací činnosti, mohou žáci opustit školu jen se souhlasem třídního učitele (v případě jeho nepřítomnosti ředitele), a to v doprovodu zákonného zástupce.

6. V případě náhlých zdravotních potíží žáka je nutné jeho osobní předání některému ze zákonných zástupců. V případě úrazu nebo akutních zdravotních potíží zajistí škola doprovod žáka k lékaři bez prodlení a v co nejkratší době informuje zákonného zástupce žáka.

7. Žák je povinen zúčastňovat se povinné výuky všech předmětů učebního plánu a vzdělávacích aktivit školního vzdělávacího programu. Pokud se žák v odůvodněných případech nezúčastní vzdělávacích aktivit v době vyučování, stanoví mu škola náhradní zaměstnání.

8. Účast v nepovinných předmětech a zájmových útvarech je pro přihlášené žáky povinná po dobu školního pololetí.

9. Ředitel školy může ze zdravotních a jiných závažných důvodů uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého vyučovacího předmětu, případně mu stanovit individuální učební plán, a to na období celého školního roku nebo jeho části. Zároveň ředitel školy určí způsob zaměstnání žáka v době vyučovacího předmětu, ze kterého byl uvolněn.

10. V prostorách tělocvičny, školního hřiště a počítačové učebny se žáci řídí samostatnými řády těchto prostor školy, které vymezují zejména podrobnosti jejich provozu a chování žáků. S těmito pravidly seznámí žáky příslušní vyučující na začátku školního roku.


 1. VII. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky

 2. 1. Žáci, vyučující a ostatní pracovníci školy se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně. Žáci dodržují zásady slušného a kulturního chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům, nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Pozdravení, používání výrazů jako „Děkuji“, „Prosím“, „Dovolte“ apod. je samozřejmostí.

 3. 2. Ve věcech osobních i ve školních záležitostech se žáci obracejí vždy nejprve na svého třídního učitele.

 4. 3. Se svými stížnostmi se mohou žáci obracet přímo na ředitele školy. Lze využít i e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 5. Další ustanovení:

 6. 1. Změnu tohoto oddílu mohou iniciovat jak učitelé, tak žáci.

 7. 2. Komunikace mezi učitelem a žákem se odehrává na základě slušnosti, vzájemného respektu a tolerance. Nejsou přípustné žádné urážky a ponižování, ztrapňování, zesměšňování, vulgární vyjadřování atp.

 8. 3. Kolektivní tresty nejsou přípustné (učitel nemůže trestat všechny žáky za přestupky jednotlivců či menších skupin).

 9. 4. Učitel i žák budou respektovat čas začátku i konce vyučovací hodiny.

 10. 5. Učitel vždy žákům předem oznámí, že se bude psát společná klasifikovaná písemná práce v rozsahu větším než poloviny vyučovací hodiny. V jednom dni by nemělo docházet ke kumulaci více takových kontrolních písemných prací.

 11. 6. Žák bude respektovat pokyn učitele.

 12. 7. Každý žák se podle svých schopností a sil snaží přispívat k tomu, aby vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem byly vytvářeny na základě vzájemného respektu a tolerance. 8) Žák se snaží podle svých možností přispívat k tomu, aby ve škole vládla klidná a přátelská atmosféra, aby se množství hluku snížilo na minimum a aby práce ve vyučovacích hodinách probíhala co nejefektivněji.

 13. VIII. Provoz školní družiny


1. Provoz školní družiny se řídí svým vlastním řádem.

2. Školní družina je v provozu od 630 do 1600.

3. Žáci školní družiny mohou navštěvovat zájmové kroužky podle svého uvážení.

4. V případě nedodržování řádu školní družiny může být žák na základě rozhodnutí ředitele školy ze školní družiny vyloučen.

5. Do školní družiny dochází děti s vyučujícím učitelem, až do předání pracovníkovi školní družiny má za žáka odpovědnost učitel.

6. Přihlášku do školní družiny odevzdá zákonný zástupce dítěte řádně vyplěnou a školní příspěvek bude platit v řádném termínu.

7. Zákonný zástupce omlouvá žáka písemnou omluvenkou v notýsku. Omluvenka musí být datována a podepsána.

8. Zařazování dětí do školní družiny se řídí zvláštním předpisem.

 1. IX. Povinnosti pracovníků školy


Všichni pracovníci školy


1. Pracovníci školy se ve své práci řídí obecně závaznými předpisy, zejména Zákoníkem

práce a Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení a dále

konkrétními pokyny a směrnicemi vydanými ředitelem školy, včetně příslušné

pracovní náplně.


Pedagogičtí pracovníci


2. Všichni učitelé nastupují na určené pracoviště nejpozději 15 minut před začátkem své

první vyučovací hodiny nebo jiné přímé výchovné práce se žáky.

3. Nemůže-li se pedagog dostavit z nepředvídaných důvodů do školy, je povinen o této

skutečnosti neodkladně uvědomit vedení školy.

4. Vyučující provádí na začátku vyučování stanovený zápis do třídní knihy,

popřípadě do záznamu o práci, zejména kontroluje přítomnost žáků na vyučování.

5. Pedagogičtí pracovníci se řídí Školním řádem a vyžadují jeho dodržování všemi žáky

školy, a to i v době, kdy nevykonávají přímou výchovně vzdělávací činnost.

6. Každý pedagogický pracovník při výchovně vzdělávací práci a při všech činnostech,

které řídí, plně zodpovídá za bezpečnost žáků, za dodržování pravidel duševní a

tělesné hygieny v práci žáků a podle možností i za hygienu pracovního prostředí.

7. Vyučující poskytují příslušnému třídnímu učiteli informace o změnách prospěchu a

hodnocení žáků, o jejich chování a individuálních zvláštnostech.

8. Vyučující informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a hodnocení žáka a o jeho

chování prostřednictvím žákovské knížky, třídních

schůzek, telefonicky nebo při konzultaci ve škole.

9. O každém úrazu informuje pedagogický pracovník vedení školy a postupuje dle

ustanovení traumatologického plánu.

10. Pedagogický pracovník informuje vedení školy o zjištěných závadách na majetku a

zařízení školy. Rovněž neodkladně informuje vedení školy o závadách, které mohou mít vliv na

bezpečnost a zdraví žáků a nedostatcích v úklidu školy.

11. Pokud pedagogický pracovník vybírá od žáků nebo jejich zákonných zástupců

finanční hotovost, řídí se pokynem ředitele pro tuto oblast.


Třídní učitel


1. Koordinuje výchovně vzdělávací činnost ve třídě, shromažďuje poznatky o prospěchu,

chováni, individuálních zvláštnostech, popřípadě o problémech žáků, vede školskou

matriku žáků, na základě podnětů jednotlivých vyučujících ovlivňuje hygienické

podmínky výuky a domácí přípravy.

2. Zodpovídá za dodržování individuálního přístupu k žákům se specifickými poruchami

učení a chování, se zdravotními problémy a dalšími handicapy.

3. Na začátku školního roku seznámí žáky s pravidly školního řádu a vysvětlí je.

4. Dle platné legislativy provádí ve třídě předepsaná poučení o bezpečnosti, záznam o

poučení žáků zapisuje do třídní knihy.

5. Sleduje docházku žáků do školy, zjišťuje příčiny absencí a provádí

záznamy o zameškaných hodinách do třídní knihy.

6. Zodpovídá za vedení dokumentace třídního učitele v souladu s platnými předpisy a pokyny ředitele školy.

7. Zodpovídá za úroveň spolupráce s rodiči, za jejich informovanost o vzniklých

problémech a v případě jejich zájmu jim zajistit konzultační schůzku.

8. Zodpovídá za předání informačních zpravodajů a dalších materiálů rodičům a za

potvrzení převzetí těchto materiálů zákonným zástupcem žáka.

9. Stanovuje ve třídě žákovské služby, kontroluje a hodnotí jejich činnost.


Pracovník vykonávající dozor nad žáky


1. Rozpis dozorů (čas i místo) a jejich personální obsazení určuje ředitel školy. Dozírající pedagog odpovídá za bezpečnost a chování žáků v určeném prostoru a v rámci možností za čistotu a hygienu prostředí.

2. Při akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není prostor školy, zajišťuje

pedagogický pracovník dozor na určeném místě 15 minut před dobou shromáždění.

Místo a čas shromáždění a rozchodu žáků musí pedagogický pracovník oznámit

rodičům a ředitelství školy nejpozději l den před konáním akce.

3. Povinnost vykonávat dozor je dána rozvrhem dozorů. Pokud pověřený pedagog nemůže z jakéhokoliv důvodu dozor vykonávat, je o tom povinen neprodleně informovat ředitele

nebo za sebe zajistit zástup.

4. V případě rozhodnutí dozor konající osoby je možné trávit velkou přestávku i na školní zahradě.


 1. X. Zásady hodnocení a klasifikace žáka


  1. A. Úvod


1. Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a

klasifikace žáků. Hodnocení žáka má motivační, diagnostickou a regulativní funkci.

2. Při hodnocení a klasifikaci se vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský

zákon), vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech

plnění povinné školní docházky v platném znění těchto předpisů.


  1. B. Způsob hodnocení


Klasifikace žáka se provádí


• klasifikačními stupni


• slovním hodnocením


• motivačními razítky


• kombinací těchto způsobů


1. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost

této školy nebo zákonného zástupce žáka.

2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na

žádost jeho zákonných zástupců zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu.

K žádosti je třeba pňložit posudek odborníka - lékaře nebo pedagogicko

psychologické poradny.


  1. C. Zodpovědnost, kritéria a podklady pro hodnocení a klasifikaci


Zodpovědnost za hodnocení a klasifikaci


1. Prospěch:


Za hodnocení a klasifikaci žáka zodpovídá vyučující jednotlivých předmětů.


2. Chování:


Za věcnou správnost podkladů pro klasifikaci chování žáků zodpovídá třídní učitel.

O snížené známce z chování rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické

radě. Třídní učitel prokazatelným způsobem uvědomí zákonného zástupce žáka o

důvodech snížení známky z chování.


Zásady a kriteria pro hodnocení a klasifikaci


3. Při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat ve výkonu pro určitou indispozici. Přihlíží také ke schopnostem i talentu žáka, k jeho problémům spojenými s poruchami učení a chování. Učitel volí takové formy zkoušení, ověřování vědomostí a dovedností i komunikace s žáky, aby bylo vyloučeno zesměšňování. Hlavní zásadou je, že učitel hodnotí vědomosti a dovednosti žáka vzhledem k očekávaným výstupům, které jsou formulovány v učebních plánech. Učitel posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu a vždy seznámí žáka s výsledky zkoušení, s příčinami a možností nápravy špatných výsledků.

Po nemoci je žák klasifikován s určitým časovým odstupem po dohodě s vyučujícím

(dle individuálních potřeb žáka).

4. Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Žáci si zvykají na situace,

kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem předchází sebehodnocení, které bude konfrontováno s vnějším hodnocením. Pedagog vede žáka v dovednosti sebe

hodnotit ve smyslu jeho zdravého sociálního a psychického rozvoje. Sebehodnocení

s argumentací předchází hodnocení pedagogem s argumentací.

5. Při hodnocení a klasifikaci učitel sleduje

a) úroveň postupného osvojování klíčových kompetencí reprezentovanou zvládnutím očekávaných výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů jednotlivých ročníků,

b) schopnost prakticky využívat vědomostí,

c) komunikační schopnosti žáka a jeho grafický projev v závislosti na specifických odlišnostech žáka, srozumitelné, souvislé a věcné vyjadřování,

d) samostatnost myšlení - chápání souvislostí, schopnost analýzy a syntézy,

zdůvodnění a zobecnění,

e) spolupráci ve skupině, komunikaci s ostatními

f) schopnost samostatné práce s učebními pomůckami, s učebnicí, atlasem, slovníky, výpočetní technikou a dalšími informačními zdroji,

g) pevnost a trvalost osvojení podstatných poznatků, jak učivu rozumí a chápe jeho

význam v širších souvislostech a zda projevuje zájem o získávání vědomostí

h) stav chápání a přijímání mravních a občanských hodnot - rozeznávání dobrých a

špatných názorů, postojů, činů, vnímavost k hodnotám společenství, tradic a

kultuře, vztah k domovu, přírodě a životnímu prostředí, vztah k péči o své zdraví

i zdraví svých spolužáků,

i) učitel sleduje projevy a vlastnosti žáka (např. spolehlivost, odpovědnost,

aktivitu, dodržování základních norem kulturního chování a lidského soužití).


Podklady pro hodnocení a klasifikaci


1. Soustavné diagnostické pozorování

2. Soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenost na vyučování

3. Analýza výsledků různých činností žáka

4. Různé druhy zkoušek

5. Didaktické testy

6. Kontrolní písemné práce, projektové úkoly, praktické činnosti

7. Konzultace s ostatními učiteli

8. Konzultace s pracovníkem PPP nebo SPC, výchovným poradcem a ošetřujícím

lékařem u žáků se zdravotními problémy a u žáků s poruchami učení a chování

9. Rozhovor s žákem a jeho zákonnými zástupci


Informování zákonných zástupců


1. Vyučující příslušného předmětu, popřípadě třídní učitel informuje zákonného

zástupce žáka na konci l. a 3. čtvrtletí o prospěchu a chování žáka. Při náhlém zhoršení

prospěchu nebo chování okamžitě.

2. Třídní učitel nebo učitel podává informace o prospěchu a chování i tehdy,

jestliže o to zákonní zástupci požádají.

3. Všichni učitelé zapisují průběžně hodnocení formou známek, případně slovně

hodnotí výkony žáků do žákovských knížek.


  1. D. Hodnocení chování

1. Výchovná opatření (pochvaly a jiná ocenění)


a) ústní


b) písemná - do žákovských knížek, vysvědčení

-jinou formou (diplom, dopis apod.)


2. Opatření k posílení kázně


a) napomenutí třídního učitele


b) důtka třídního učitele


c) důtka ředitele školy


Opatření k posílení kázně předchází zpravidla snížené známce z chování. Za jeden

přestupek lze udělit pouze jedno opatření (výchovné opatření musí reagovat okamžitě

na prohřešek) Druh opatření se řídí závažností přestupku. Všechna výchovná opatření i

opatření k posílení kázně se zaznamenávají do školní matriky žáka (záznamy jsou

datovány a podepsány). Třídní učitel musí nejpozději do jednoho týdně prokazatelným

způsobem vyrozumět zákonné zástupce žáka o udělení opatření dle bodu 2b resp. 2c.

Výchovná opatření mohou být udělena v jednom pololetí opakovaně.


3. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se klasifikuje těmito stupni:


1 - velmi dobré

žák dodržuje pravidla vnitřního řádu školy a neprohřešuje se proti obecně

platné morálce.


2 - uspokojivé

žák poruší pravidla vnitřního řádu školy


• větším přestupkem


• opakovaně menšími přestupky (dlohodobé neplnění školních povinností,

neplnění zadaných úkolů, nerespektování pokynů vyučujících)


• nebo se proviní proti obecně platné morálce nebo se dopustí závažnějšího

přestupku na úrovni přečinu


3 - neuspokojivé

žák porušuje vnitřní řád školy hrubě


• prohřešuje se proti obecně platné morálce


• nebo se dopustil závažnějšího přestupku, pro který by po dovršení 15 let

věku byl trestně odpovědný (na úrovni trestného činu)


Mezi závažné přestupky patří:


šikanování, záškoláctví, krádeže, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí a další

porušování školního řádu mající charakter trestného činu, které se staly ve školním

prostředí, hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy,

záškoláctví.


Ředitel školy uděluje po projednání v pedagogické radě pochvalu na vysvědčení,

důtku ředitele školy, snížený stupeň známky z chování.


Třídní učitel uděluje zvláštního rozhodnutí nebo z podnětu pochvalu, napomenutí

třídního učitele, důtku třídního učitele a neprodleně o tom informuje ředitele školy.


  1. E. Hodnocení prospěchu


1. Prospěch ve vyučovacích předmětech  je klasifikován pěti stupni:


1 - výborný, známka 1


2 - chvalitebný, známka 2, 1-


3 - dobrý, známka 3, 2-


4 - dostatečný, známka 4, 3-


5 - nedostatečný, známka 5,  4-


2. Motivačními razítky

 • učivo zvládá samostatně, rozumí látce

 • učivo zvládá s pomocí

 • učivo ještě nemá osvojené


3.  U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.


  1. F. Charakteristika stupňů prospěchu


1 - výborný

žák ovládá základní i rozšiřující učivo uceleně, přesně a úplně, pouze s občasnými menšími

nedostatky, získané vědomosti a znalosti dovede prakticky uplatňovat


2 - chvalitebný

žák ovládá základní i rozšiřující učivo téměř úplně a přesně, je schopen samostatné práce a

logického myšlení, projevují se nepřesnosti v ústním i grafickém projevu i v praktických

činnostech


3 - dobrý

žák ovládá alespoň základní učivo téměř úplně, nedostatky při ústním nebo písemném projevu

i praktických činnostech je schopen korigovat sám nebo za pomoci učitele, je schopen

logického myšlení, i když se často mýlí


4 - dostatečný

žák má potíže se zvládnutím základního učiva, je odkázán na pomoc učitele, je nesamostatný,

v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, nedostatky v ústním a grafickém projevu i

praktických činnostech napravuje pouze ve spolupráci s učitelem


5 - nedostatečný

žák neovládá základní učivo, má závažné nedostatky v ústním a písemném projevu i

praktických činnostech, nemá snahu chyby a nedostatky odstranit ani za pomoci učitele2. hodnocení práce v zájmových útvarech


Škola může pro žáky organizovat zájmové kroužky. Výsledky práce v zájmových útvarech

organizovaných školou se neklasifíkují známkami, ale hodnotí se těmito stupni:


- pracoval


- pracoval úspěšně


4. celkové hodnocení žáků a podmínky postupu do dalšího ročníku


Celkový prospěch žáka v l. - 5. je na vysvědčení hodnocen těmito stupni:


- prospěl s vyznamenáním

Žák je hodnocen stupněm prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení

stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu není vyšší

než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.

V případě použití slovního hodnocení převede učitel hodnocení na stupeň a stanoví

celkové hodnocení.


- prospěl

Žák je hodnocen stupněm prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů

stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm

prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.


- neprospěl

Žák je hodnocen stupněm neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů

stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm

prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.


5. Podmínky postupu do vyššího ročníku


Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného

zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního

stupně některý ročník opakoval a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.


  1. G. Prodloužené klasifikační období


1. Nelze-li žáka klasifikovat na konci prvního pololetí pro závažné objektivní

příčiny, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby

klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení

prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za

pololetí nehodnotí.

2. Nelze-li žáka klasifikovat na konci druhého pololetí pro závažné objektivní

příčiny, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby

klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do konce září následujícího

školního roku. Do té doby žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník.


  1. H. Pochybnosti o klasifikaci


l. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých

předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 dnů ode dne, kdy se o

hodnocení prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení,

požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení, je-li vyučujícím daného

předmětu ředitel školy, žádá krajský úřad. žáka požádat o komisionální přezkoušení

příslušného školního inspektora. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14

dnů od doručení žádosti.


  1. I. Vysvědčení


1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za l. pololetí vydává škola místo

vysvědčení žákovi výpis z vysvědčení.

2. Vyplňování vysvědčení se řídí pokyny MŠMT ČR pro daný školní rok.


 1. XI. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví1. Při každém svém počínání jsou žáci a pracovníci školy povinni chránit si své

zdraví a zdraví ostatních.

2. Manipulace s elektrickými spotřebiči a zařízením nepřísluší žákům. Pracovníci

školy se řídí směrnicemi pro bezpečnost práce.

3. Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo

ohrožovat mravní výchovu.

4. Při zahájení školní akce seznámí pedagogický doprovod žáky s pravidly akce a

s bezpečnostními a provozními pokyny.

5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků jiné školy, kteří se účastní akcí pořádaných naší

školou, zabezpečují pedagogičtí pracovníci vysílající školy.

6. Vnášení, držení,distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a

na akcích pořádaných školou přísně zakázáno.

7. Projevy šikanování, to je násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., jsou

považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.

8. Cenné věci lze do školy nosit jen ve výjimečných případech. Je nutno je

zabezpečit v uzamčených prostorách školy. Větší finanční hotovosti je třeba uložit

ve školním trezoru.

9. Pracovníci školy zodpovídají za uzamčení prostor školy vymezených v provozním

řádu školy při jejich opuštění.

10. Připojování se k internetu prostřednictvím školní sítě se řídí pravidly obsaženými v Řádu počítačové učebny.


V Náchodě 26. 8. 2014


Mgr. Libor Zelený,

 

ředitel školy

Aktualizováno Úterý, 25 Říjen 2016 21:33
 Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.