Řád školní jídelny

VNITŘNÍ PŘEDPIS O PROVOZU ŠKONÍ JÍDELNY

 

provozní doba : 5 : 30 – 14 : 00

pracovní doba vedoucí : 7 : 00 – 9 : 30

výdej obědů do jídlonosičů : 11 : 20 – 11 : 40

výdej obědů pro žáky: 11:45 – 13:45

 

tel. číslo do jídelny – 491 814 387
e-mail: jidelna (zavináč) zsbeloves(tečka)cz

 

Právní předpisy, kterými se ŠJ řídí

zákon č.561/2004 Sb.o předškolním, zákl.,vyšším odborném a jiném vzdělání(šk.zákon)

zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví

zákon č.262/2006 Sb.zákoník práce

vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování

vyhláška č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových

organizacích zřízených územními samostatnými celky

vyhláška č.137/2004 Sb. o hygien požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

Základní pravidla

 

 • žák má právo odebrat si oběd, který si zaplatil
 • obědy do jídlonosičů se vydávají od 11 :20 do 11:40( obědy do sklenic nevydáváme !!! )
 • výdej obědů jo od 11:45 do 13:45
 • děti si oblečení a tašky odkládají do šatny, kde se přezouvají
 • dozor v jídelně zajišťují učitelé
 • strava se přihlašuje a odhlašuje nejpozději do 10:00 hod. předcházejícího dne u vedoucí školní jídelny v kuchyni nebo telefonicky
 • ceny obědů : 7 – 10 let – 31,- Kč, od  10 let – 33,- Kč
 • plná cena obědů : 7 – 10 let – 88,- Kč, 11 let – 90,- Kč
 • způsob úhrady hotově nebo na účet ( do 18. dne předcházejícího měsíce )
 • stravenky se vždy kupují měsíc dopředu
 • žák má povinnost v době nepřítomnosti si oběd odhlásit, v případě, že tak neučiní, bude muset uhradit plnou cenu oběda
 • první den nepřítomnosti má možnost si oběd odebrat
 • děti se musí v jídelně chovat ukázněně, aby neublížili sobě ani ostatním
 • připomínky můžete hlásit vedoucí školní jídelny
 • při vylití jídla u oběda nahlásit pomocné kuchařce a ta vše uklidí
 • úklid ŠJ zajišťuje uklízečka, kuchyň uklízí kuchařka s pomocnou kuchařkou
 • s tímto provozním řádem se také můžete seznámit na internetových stránkách školy

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. září 2022

 

Renata Sagnerová
vedoucí školní jídelny