Upozornění školní jídelny

Vážení rodiče, 
v době do konce školního roku 2019/2020 vzhledem k zpřísněným hygienickým podmínkám nebude možné vyzvedávat  oběd v 1.den nemoci ve školní jídelně do vlastních jídlonosičů. Oběd Vám bude paní kuchařka dávat do jednorázových nádob  a to pouze v době od 11:00 hod do 11:10 hod, aby nedošlo ke kontaktu s ostatními strávníky. Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví!

Organizace školního vzdělávání od 25. května 2020

 

Prezenční vzdělávání na škole bude umožněno od 25. května 2020. Není povinné a je podmíněno doložením čestného prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a podepsaným informovaným souhlasem o vymezení rizikových skupin obyvatel.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Toto prohlášení, je možné podepsat před vstupem do školy. Budou ve škole k dispozici. Nebo stáhnout ze stránek školy a dát podepsané žákovi. Prohlášení  zde. Nebo zde na stránkách MŠMT – poslední strana. Případně zde.
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Organizačně provozní informace
ŠKOLA:
Děti budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků. V rámci možností podle svých ročníků.
Začátek vyučování=příchod do budovy školy:
1. třída – 7. 30
2. třída – 7. 40
3. třída – 7. 50
4. třída – 8. 00
5. třída – 8. 10 

Vstup do školy umožněn pouze žákům.
Žáci přijdou do školy v daný čas, projdou svoji šatnou a odcházejí do své třídy za přítomnosti třídního učitele.
Nesetkávají se s žáky z jiných skupin před školou ani ve škole.Každý žák sedí v lavici sám. Lavice jsou uspořádány, aby byly, co nejdále od sebe.
Pro děti, které zůstanou doma, nebude probíhat dálkové vyučování podle dosavadního způsobu. Pouze zadávání úkolů a konzultace s učitelem.
Neprobíhá doučování.
Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku. Ve skupině dle pokynů učitele. Musí mít 2 roušky a sáček na uložení roušky. 
Celý pobyt dětí ve škole bude provázen zvýšenými hygienickými opatřeními.
Všichni žáci se budou řídit pokyny pedagogických pracovníků, budou dodržovat daná hygienická pravidla, jinak mohou být z výuky vyloučeni.
Po přihlášení do prezenční formy výuky je tato výuka povinná v plném rozsahu a za daných podmínek. Nepřítomnost ve výuce musí zákonný zástupce omlouvat dle platného školního řádu.

Konec vyučování:   
1. třída – 11. 30
2. třída – 11. 40
3. třída – 11. 50
4. třída – 12. 00
5. třída – 12. 10

DRUŽINA ( odpolední aktivity):
Probíhá po skončení vyučování pro již přihlášené žáky. (V závažných případech nás kontaktujte, budeme hledat řešení.)
Ranní družina nebude. 
Nebudou kroužky.
Žáci jsou ve stejné skupině jako dopoledne a ve své třídě. Skupiny se nemísí. Nesmí opustit areál školy.

JÍDELNA:
Provoz bude zahájen. Budou se vařit teplá jídla, jak jsou žáci zvyklí.
Žáci budou chodit po skupinách do školní jídelny. Budou dodržovat zvýšené hygienické předpisy.
Platba za měsíc květen není potřeba, obědy se zaplatí z vráceného stravného za měsíc březen 2020. Platba stravného za měsíc červen bude podle původních pravidel. 

Dotazník  k nástupu do školy je zde- prosíme o vyplnění nejpozději do 13.5.. Děkujeme!

Předběžné informace k návratu do škol

I když jsou lavice ve škole stále prázdné, všichni pilně pracují. Děti i pracovníci naší školy. Žáci mají učivo zadávané na svých třídních stránkách, setkávají se při pravidelných videokonferencích. V rodinách, kde chybí technické vybavení, komunikují učitelé s žáky a rodiči přes mobilní telefon. 
I ve škole a na školní zahradě se nezahálí. Probíhají úpravy (např. nová síť u hřiště) a úklid prostor, chystají se pomůcky…
Všichni se už těší, až se budou moci vrátit do školy, do zaběhnutého režimu. Zatím vše směřuje k 25. květnu, ale za upravených hygienických a provozních podmínek. Čeká se na vydání metodik, jak správně postupovat. Jakmile budeme vědět konkrétní podobu otevření školy pro žáky, budeme Vás informovat.
Znovu chceme moc poděkovat rodičům, ale i všem ostatním, kteří pomáhají dětem s učením za spolupráci a jejich trpělivost, dětem za jejich snahu a píli. Zároveň všem přejeme krásný začátek května a pevné zdraví.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola v Náchodě, 1. máje 365, jako příslušný správní orgán, rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:  VÝSLEDKY  ZDE.

 

Plán sběru starého papíru

Na základě opakovaných dotazů na letošní sběr papíru si Vás dovolujme informovat, že bychom rádi sběr uskutečnili v první polovině června. O přesném termínu Vás budeme informovat. Děkujeme za trpělivost a spolupráci.

Výborné výsledky v matematické soutěži

Stejně jako v minulém roce jsme se i letos ještě před uzavřením škol zúčastnili  online matematické soutěže Pangea. Soutěž je již sedmým rokem vypisována pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, které baví počítání. A i v tomto ročníku se nám podařilo navázat na loňské vynikající výsledky!
V kategorii žáků 4. ročníků jsme v první stovce v kraji měli hned 3 žáky – Dominika Nehybu, Marka Bauera a Elišku Leskovou.  V 5. třídě zabodovali v konkurenci 10 645 účastníků Štěpán Ptáček, Jakub Černý a Michaela Anna Stefanu. Především Štěpán Ptáček předvedl senzační výkon, byl celkově 37. a jako 1. v kraji postupuje do krajského kola. Všem moc gratulujeme, děkujeme za reprezentaci naší školy a Štěpánovi budeme držet palce i v krajském kole.  Foto.

Informace o soutěži i zadání na stránkách soutěže Pangea.

Domácí výuka

Už druhý týden jsou školy uzavřené, ale výuka na naší škole dál pokračuje! Museli jsme se rychle novým podmínkám přizpůsobit a zodpovědně se postavit k vzdělávání našich žáků. Využíváme k tomu moderní technologie, starší žáci v praxi cvičí získané dovednosti z hodin informatiky a denně se společně učí,  ale i mladší žáci se už umí přihlásit do virtuální učebny na Google disku i zahájit videokonferenci. Učitelé nahrávají videa, audia, využívají zajímavé webové aplikace a snaží se změnit styl výuky, aby byl co nejefektivnější i v nových podmínkách. Foto.
Věříme, že nově získané zkušenosti nás posunou dál! Moc děkujeme také Vám, rodičům, za podporu a spolupráci.
Přejeme všem  veselou mysl, pevné zdraví a těšíme se zase na osobní shledání!

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 1. Zápisy budou probíhat od 2. do 9. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí
  ve škole. 
 2. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou podávány  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy, 
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), 
 • poštou, 
 • vhozením do schránky školy.
 1. Po doručení žádosti škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.
 2. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky/ředitele školy.
 3. Žádost je možné stáhnout zde a z webových stránek města Náchoda. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou/ředitelem školy vyzvednout v úterý 7. dubna 2020 ve škole.
 4. Žádosti jsou pro všechny školy jednotné, zákonný zástupce v záhlaví žádosti vyplní název školy, do které žádost podává – tedy Základní škola, Náchod, 1. Máje 365
 1. Po ukončení mimořádných opatření školy uspořádají setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

  Děkujeme za pochopení a těšíme se na nové prvňáčky a klidný školní rok 2020/2021.

                                                                                                         Pedagogičtí zaměstnanci školy

Vyzvednutí školních materiálů, sdělení šk. jídelny

Ve škole si děti nechaly pracovní sešity, učebnice a někteří učitelé ještě přidali další materiály. Všechny tyto věci jsme umístili hned za vstupními dveřmi, kde si je budete moci  „bezkontaktně :-)“  vyzvednout  v úterý a ve středu v dopoledních hodinách od 8 do 12 hodin. Do prostoru  vestibulu prosím vstupujte jednotlivě.  Foto zde.
Pokud by se Vám z vážných důvodů čas nehodil, prosím, kontaktujte nás! 

Peníze za stravenky, které jsou v těchto dnech automaticky odhlášeny, budou přesunuty na placení obědů v dalších měsících (po skončení mimořádného opatření).

Důležitá upozornění

Vážení rodiče,
vzhledem k dalšímu vývoji  situace budeme posílat žádosti o ošetřovné pouze elektronicky. Stačí zaslat email (na adresu zs_nachod_beloves@mybox.cz), kde bude uvedeno jméno Vašeho dítěte ( ev. rodné číslo) a my Vám zašleme zpět el. podepsané potvrzení. Škola vyplňuje pouze první stranu – část A tiskopisu.   V případě dotazů, nás prosím kontaktujte mailem nebo telefonem.
Na dotazy rodičů, kteří potřebují vyzvednout učebnice a pracovní sešity ve škole upřesňujeme, že určíme čas  a den pro vyzvednutí.
 Děkujeme za spolupráci.