Směrnice k zápisu

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

 

Přijímání k základnímu vzdělávání do Základní školy, 1. máje 365, Náchod,  se řídí §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 zákona.

Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 zákona.

Individuální vzdělávání se řídí § 41 zákona 561/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů a novel.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2013 až 31. 8. 2014.

Týká se také dětí, které měly pro školní rok 2019/2020 povolen odklad školní docházky.

Postup při přijímání dětí do 1. ročníku základní školy:

 1. Škola přijímá do 1. ročníku přednostně uchazeče s trvalým pobytem
  ve spádovém obvodu stanoveném zřizovatelem školy obecně závaznou vyhláškou
  Města Náchoda č. 2/2005.
  2. Škola v případě volné kapacity přijímá do 1. ročníku i uchazeče (dle výběru školy
  rodiči dětí) z jiných spádových obvodů. Do 31. 5. daného roku oznámí ředitel školy
  přijaté uchazeče z jiných spádových obvodů ředitelům spádových škol.

3.Kladné výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy http://zsbeloves.cz// a na hlavních dveřích školy po dobu 15 dní (každé dítě pod určeným registračním číslem)

Kritéria pro přijímání do 1. ročníku:
1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
2. Škola přihlíží k důvodům rodičů dětí z jiných spádových obvodů. (do školy chodí starší sourozenec, preference menší školy)

Postup při přestupu žáků z jiných škol:
1. Škola přijímá žáky během školního roku podle možností naplněnosti jednotlivých tříd
v ročnících a nepřihlíží na spádovost obvodu ke škole.
2. Škola přihlíží k důvodům přechodu žáka z jiné školy.

 

Průběh zápisu:

Zápis se bude skládat ze dvou částí.

Ve formální části se:

 • ověří totožnost zákonného zástupce a dítěte
 • vyplní ve spolupráci s rodiči “Žádost o přijetí dítěte.” Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, budou potřebovat doporučení příslušného školského poradenského zařízení  (PPP nebo SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. A vyplní “Žádost o odklad školní docházky.”
 • Rodičům bude přiděleno registrační číslo.

V neformální části:

 • Dítě si vyzkouší jednoduché činnosti  na jednotlivých stanovištích s pomocí starších žáků školy.
 • Učitelka se krátkým rozhovorem seznámí s dítětem a požádá ho o přednesení básničky, či zazpívání písničky. Zjistí kvalitu řeči, případně nedostatky.
 • Ověří jeho  jemnou motoriku, pravolevou orientaci, držení tužky při jednoduché kresbě.
 • Vyzkouší znalost barev, čísel, základních geometrických tvarů, porovnávání.

Tím prozkouší školní zralost dítěte. Více informací najdete v článku Desatero pro předškoláky.