Dokumenty školy staré

Základní škola, Náchod, 1. máje 365
Schválený rozpočet pro rok 2017 (zveřejnění dle Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017)
Příjmy     ROZPOČET v Kč
úplata ŠD     26 000
MěÚ příspěvek na provoz     790 000
MŠMT dotace na přímé výdaje na vzdělávání     5 266 200
PŘÍJMY CELKEM     6 082 200
501 Spotřeba materiálu     118 000
502 Spotřeba energie     400 000
511 Opravy a udržování     28 000
518 Ostatní služby     232 000
521 Mzdové náklady     5 000
527 Zákonné sociální náklady     9 000
551 Odpisy celkem     24 000
Náklady na přímé výdaje na vzdělávání     5 266 200
VÝDAJE CELKEM     6 082 200