Směrnice k zápisu

Základní škola, Náchod, 1. máje 365
IČO: 709 96 491
tel.: +420 491 426 443
e-mail.: zs_nachod_beloves@mybox.cz
Datová schránka: z23mp4h

 

SMĚRNICE   PRO    PŘIJÍMÁNÍ   DĚTÍ   K   ZÁKLADNÍMU    VZDĚLÁVÁNÍ PRO   ŠKOLNÍ   ROK   2024/25

Přijímání dětí k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. §36 ve znění pozdějších předpisů.
Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 téhož zákona.
Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 téhož zákona.
Individuální vzdělávání se řídí § 41 téhož zákona ve znění pozdějších předpisů a novel.

Postup při přijímání dětí do 1. ročníku:

Škola přijímá do 1. ročníku přednostně děti spádového obvodu, stanoveného zřizovatelem školy obecně závaznou vyhláškou Města Náchod 1/2022
Přihlášku je možné podat od 1. 4. do 5. 4. 2024 těmito způsoby:

 • osobně v den veřejného zápisu 4. a 5. dubna 2024 od 14:00 do 17:00
 • zprávou podanou prostřednictví datové schránky, opatřenou platným elektronickým podpisem
 • osobně v ředitelně školy
 • písemně na adresu školy (ZŠ, Náchod, 1. Máje 365, 54701 Náchod) s úředně ověřeným podpisem na přihlášce a s ověřenou kopií rodného listu žáka a kopií občanského průkazu zákonného zástupce
 • Doporučujeme podat online rezervaci na zápis pomocí aplikace zapisyonline.cz. Banner s odkazem bude od 25. 3. 2024 na stránkách www.zsbeloves.cz. Zároveň si můžete vytisknout žádost o přijetí, či žádost o odklad povinné školní docházky a podepsané přinést v den veřejného zápisu.
 • Zákonný zástupce se prokazuje občanským průkazem a rodným listem zapisovaného dítěte. Cizinci pasem a vízem. – tyto doklady budou během zápisu předloženy a zkontrolovány.
 • Pro usnadnění zápisu organizuje škola veřejný zápis. Tento veřejný zápis bude ve dnech 4. a 5. dubna 2024.
 • Škola vyhovuje zákonu a přijímá do 1. ročníku i děti z jiných spádových obvodů. Do 31.5. daného roku oznámí ředitel školy přijaté děti z jiných spádových obvodů ředitelům spádových škol.
 • Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy  www.zsbeloves.cz  a na hlavních dveřích školy po dobu 15 dní (každé dítě pod určeným registračním číslem) od 22. 4. 2024.
 • Po  termínu zápisu přijme ředitel školy do 1. ročníku dítě z jiného spádového obvodu pouze v případě, že má pro dítě ve třídě místo 

Počet žáků, které je možné přijmout:

 Základní škola, Náchod, 1. Máje 365 bude otevírat jednu třídu prvního ročníku, která bude naplněna do maximálního počtu 22 žáků nebo do naplnění kapacity školy.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy


Kritéria pro přijímání žáků:
1. Přednostně budou přijímáni žáci:
– S místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).
2. Žáci, kteří nejsou uvedení v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:
– sourozenec v 1. – 4. třídě zapsaný na naší škole v době zápisu
3. Pokud ani s využitím kritérií nebude moci ředitel školy rozhodnout, které dítě při jejich počtu převyšujícím kapacitu upřednostní, využije transparentní losování. Termín, místo a podmínky losování ředitel s dostatečným předstihem zveřejní. Zákonní zástupci se mohou losování zúčastnit a před zahájením losování jsou poučeni o jeho průběhu a podmínkách.

Pokud nelze přijmout dítě do 1. třídy např. z důvodu překročení možné naplněnosti, ředitel školy rozhodne ve správním řízení o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání písemně.

Postup při přijímání žáků z jiných škol v průběhu školního roku: 

 1. Škola přijímá žáky během školního roku podle možností naplněnosti jednotlivých tříd a nepřihlíží na spádovost obvodu ke škole.
 2. Škola přihlíží k důvodům přechodu žáka z jiné školy.

V Náchodě dne 31. 1. 2024                                                    Mgr.Libor Zelený
                                                                                                       ředitel školy