Školní vzdělávací program školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

NÁCHOD  – 1. MÁJE 365

Platnost od 1. 9. 2015

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Základní škola, Náchod, 1.máje 365

Ředitel školy : Mgr. Libor Zelený

Tel.: 491 426 443

e-mail : zs_nachod_beloves@mybox.cz

zsbeloves.cz/

OBSAH:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVOD

Charakteristika ŠD

Personální podmínky

Podmínky pro přijímání žáků

Činnost ŠD

Ekonomické podmínky

Podmínky průběhu vzdělávání

Ukončení vzdělávání

Podmínky  bezpečnosti a ochrany zdraví

Psychosociální podmínky

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle výchovně vzdělávací činnosti

Oblasti výchovně vzdělávací činnosti

Časový plán zájmového vzdělávání a činností ve školním roce

Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení

Zájmové zaměření v době pobytu ve školní družině

 

 

Školní družina – důležitý výchovný partner rodiny a školy

ÚVOD

Charakteristika ŠD

Naše školní družina je součástí základní školy  a leží v příměstské části   Náchoda,  cca 3 km od centra města.  Školní družinu  najdeme  v  klidném a  ekologicky příznivém prostředí,  v blízkosti  krásné přírody – lesy, louky, řeka…   Nachází  se v samostatné budově, která je součástí  ZŠ, kde je zároveň i školní jídelna. ŠD má k dispozici 1. patro budovy,  jsou zde 2 prostorné herny a  sociální zařízení. Součástí jedné herny je plně vybavená kuchyňská linka.

K pohybovým  aktivitám mohou žáci využívat školní zahradu s průlezkami, domečkem na hraní, houpačkami, nově vybudované hřiště na přehazovanou, doskočiště pro skok do dálky a venkovní posilovna (sestava s hrazdami, žebřinami a šplhacími tyčemi) . Součástí zahrady je též zastřešená pergola se zahradním nábytkem. Můžeme též využívat místní sokolovnu. K ekologické výchově slouží krásná příroda v bezprostředním okolí školy.

V maximální možné míře je zařazována tělovýchovná  činnost, výtvarné a pracovní  činnosti, velký důraz klademe na pobyt žáků v přírodě. V blízkosti školy se nachází také dětské dopravní  hřiště,  proto  se věnujeme dopravní činnosti   a  pobytu na dopravním hřišti.

Materiální podmínky školní družiny jsou velmi dobré, třída je vybavena novými stoly  a  židlemi, průběžně jsou dokupovány nové hračky.

Personální podmínky ŠD

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými pracovníky.  Personální provoz je zabezpečen třemi vychovatelkami, všechny mají  odborné pedagogické vzdělání. Program ŠD navazuje  na výchovně vzdělávací činnost školy.

Podmínky pro přijímání žáků

Do ŠD se žáci přihlašují zápisním lístkem, na kterém rodiče řádně vyplní všechny údaje –  tzn.  kdy a s kým bude dítě ze ŠD odcházet – samo či v doprovodu rodičů, popř. sourozenců, kontakt na rodiče.

Změny  oznámí rodiče vychovatelce písemně s podpisem a datem.

Přijímány jsou zpravidla žáci 1. – 3. ročníku, dle kapacity i 4. – 5. ročníku.

O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Činnost školní družiny

Každoročně naplňujeme dvě oddělení školní družiny. Činnost ŠD je organizována s ohledem na věkové složení dětí. Neodmyslitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve školní družině jsou různé dlouhodobé i krátkodobé projekty.

Režim dne je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Žáci jsou podněcovány  k vlastní aktivitě. Ty probíhají formou individuální, skupinové nebo frontální. Využíváme i způsob práce ve dvojicích.

Po vyučování dochází k velkému poklesu  výkonnosti. Žáci využívají spíše spontánní individuální či skupinové aktivity. Po odpočinku navazují zájmové činnosti různého zaměření. Činnosti pohybového charakteru se snažíme provádět venku.

Dle organizačního řádu řídí činnost školní družiny vychovatelka, která je podřízena  řediteli školy a zodpovídá za plynulý chod ŠD.

Při pobytu žáků ve školní družině se potkáme s řadou režimových momentů –  např. přechody  ze školy do ŠD a zpět, převlékání, samoobslužné činnosti. Snažíme se, aby probíhaly s co nejmenším  úsilím a žáci je  vykonávali automaticky.

Ekonomické podmínky

Pobyt žáka ve školní družině je zpoplatněn částkou 80,- Kč za jeden kalendářní měsíc. Úhrada se provádí  zvlášť na 1. a 2. pololetí, tedy v září a v únoru. Částku 400,- Kč vybírá vychovatelka.

Podmínky průběhu vzdělávání

Ranní provoz je od 6,30 hod.  –  7,30 hod. Z družiny odcházejí  žáci společně s vychovatelkou do  školy . Odpolední družina je od 11,40 – 16,00 hod.

Ukončení vzdělávání

Žáci jsou do ŠD přijímáni vždy na jeden školní rok do naplnění kapacity ŠD.  Žáka  je možné odhlásit kdykoliv během školního roku  na písemnou žádost rodičů. Ředitel školy může žáka ze ŠD vyloučit při opakovaném nedodržování vnitřního řádu školní družiny.

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

Prostředí užívaných prostorů vyhovuje hygienickým normám. Žáci jsou pravidelně poučováni o nebezpečí úrazu, zvláště při pohybu na schodech a pobytu venku. Žák ze ŠD nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Zdravotní problémy či úraz, neprodleně nahlásí vychovatelce. Při pobytu v ŠD žáci dbají na bezpečnost svou a svých spolužáků, snaží se vyvarovat konfliktních situací. Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.

 

 

Psychosociální podmínky

Ve školní družině je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, aby se děti cítili spokojené. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující. Nabídka alternativních aktivit je dobrovolná.  Rodiče žáků jsou informováni o činnosti školní družiny prostřednictvím notýsku školní družiny a internetových stránek  školy. Důraz klademe se osobní kontakt s rodiči.

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci jsou začleněni do všech aktivit školní družiny v nejvyšší možné míře.  Vychovatelka spolupracuje s rodiči. Činnosti respektují možnosti žáka.

Obsah vzdělávání

CÍLE  VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Hlavní cíle  výchovně vzdělávací činnosti :

 1.  Všestranný rozvoj osobnosti člověka
 2.  Motivace k dalšímu poznávání a učení, získávání všeobecného přehledu
 3.  Podpora tělesného rozvoje,  zdraví  a osobní spokojenosti
 4. Pochopení a uplatňování zásad demokracie  (každý má svá práva , ale i povinnosti)
 5.  Utváření  schopností projevovat se jako samostatná osobnost

OBLASTI VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

 1.  Člověk a jeho svět
 2.  Člověk a příroda
 3.  Umění a kultura
 4.  Místo, kde žijeme
 5.  Lidé a čas
 6.  Člověk a jeho zdraví
 7.  Člověk a svět práce
 8.  Člověk a společnost
 1. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení

významných objektů, (knihovna, obecní úřad, městská policie, požární zbrojnice, celnice)

orientace v prostoru a čase.

Bezpečnost na cestě  do školy, vycházkách, dopravní výchova . Tato oblast také učí žáky vnímat lidi a vzájemné vztahy mezi nimi. Vymezuje oblast týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti dětí získané ve výchově v rodině  a v předškolním vzdělávání. (Kompetence činnostní a občanské)

 1. ČLOVĚK A PŘÍRODA

Formou vycházek a pobytu v přírodě rozvíjet  znalosti, pozorovat  změny přírodě v průběhu celého roku,  sledovat rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody. Využívání encyklopedií, následné výtvarné , popř. jiné zpracování.Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadů.   (Kompetence k  učení)

 

 

 1. UMĚNÍ A KULTURA

Úkolem v  této oblasti je vytvářet u žáků kulturu chování, stolování, oblékání…Probouzení estetického cítění, vnímání světa  a okolí tvořivě a citlivě. Osvojení zásad vhodného společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní. (Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální).

4.MÍSTO, KDE ŽIJEME

Žáci se učí na základě  poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci a v celé společnosti. Snaží se žáky zapojovat do každodenního života  s vlastní  iniciativou a představami . Klade  důraz na praktické poznávání  místních a regionálních skutečností. Tyto činnosti  by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, dále pak rozvíjet jejich národní cítění a vztah k rodné zemi.  (Kompetence činnostní a občanské)

 1. LIDÉ A ČAS

Záměrem této oblasti je učit se orientovat v čase a v dějích.Učit  se poznávat , jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám v čase podléhají. Důležitým zdrojem informací je rodina a její nejbližší okolí. Nedílnou součástí je i budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas  – základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit.   (Kompetence k využití volného času).

 1. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní

hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná

poranění, dodržování pitného režimu.Záměrem je také podporovat fyzickou i psychickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové  a manipulační dovednosti, vést děti ke zdravým životním návykům. Učit poznávat vývoj člověka od narození až do dospělosti.Získávat informace o zdravém životním stylu a stravování. (Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské).

 1. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Získávání různých návyků a dovedností potřebných pro život, prohlubovat a upevňovat je. Poznávání různých druhů zaměstnání. Rozvíjení jemné motoriky.  . Podílení  žáků při výzdobě ŠD – pracovní činnost, zájmové kroužky, skupinové práce dětí, využití různých materiálů. (Kompetence k řešení problému, činností a občanské)

 

 

 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Osvojení zásad vhodného společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní  i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy – co žáci viděli, slyšeli, práce s internetem při vyhledávání informací.  (Kompetence k řešení problémů, komunikativní a sociální) Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, naučit se správně a účelně využívat volný čas. Žák se učí rozeznávat nevhodné nabídky a dovede je odmítnout.  (Kompetence k trávení volného času)

Pro vzdělávání v naší školní družině jsou  považovány za klíčové tyto KOMPETENCE :

–  kompetence k učení

–  kompetence k řešení problémů

–  komunikativní kompetence

–  sociální a personální kompetence

–  kompetence k trávení volného času

–  kompetence činnostní a občanské

 

 

ČASOVÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

Plán je rozvržen do 10 částí  podle měsíců : září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen. Hlavní témata se budou prolínat po celý školní  rok ve všech činnostech.  Zaměřujeme se na dodržování  lidových tradic a zvyků, velkou pozornost věnujeme  vánočním a velikonočním svátkům. Všechny výchovné složky se budou prolínat : společensko-vědní, přírodovědná, estetická.

 1. ŠKOLNÍ ROK  ZAČÍNÁ /září/

– seznamovací hry

– seznámení s prostředím a činností ŠD

– výtvarná činnost – “ Vzpomínáme na prázdniny“

– „Loučení s létem“ – společná akce pro děti a jejich rodiče

–  pracujeme s plody podzimu

– sbíráme a určujeme houby

–  hrajeme hry v přírodě /šipkovaná/

 1.  VÍTÁME PODZIM /říjen/

–  sbíráme šípky a žaludy

– vytváříme z přírodnin

– malujeme, kreslíme, tvoříme PODZIM

– hrajeme si v přírodě

– Halloween – dlabeme dýně

– tvoříme dýně z různých materiálů

– začínají pracovat zájmové kroužky

– pořádáme koloběžkové závody

 1.  JABLÍČKOVÝ MĚSÍC /listopad/

– sbíráme jablka v sadu

–  pečeme jablkový štrúdl

–  vaříme šípkový čaj

–  vyprávíme si o zdravých potravinách jako prevenci proti nemocem

–  pečeme jablkový koláč

–   pouštíme draky na kopci

 1. ADVENT A VÁNOCE  /prosinec/

– přivítáme čerta s Mikulášem a andělem

– učíme se čertovské písničky a básničky

– vyrábíme čertíky z papíru i jiných materiálů

–  hrajeme čertovské honičky

–  vyrábíme vánoční dekorace /svícínky, ozdoby, přání/

– navštívíme vánoční výstavu

–  připomínáme si zvyky a tradice našich babiček

– zdobíme stromeček pro zvířátka

–  pořádáme vánoční výstavu spojenou s vystoupením žáků

– Ježíšek – besídka pro děti s rozdáváním dárečků pro hry v ŠD

 1.  POVÁNOČNÍ ČAS  /leden/

–  připomínáme tradici „Tří králů“

– zpíváme, čteme, malujeme „Tři králové“

– hrajeme si na sněhu

– vyrábíme dárečky pro děti z budoucí  1. třídy ( předškoláček)

– vyrábíme zimní „doplňky“ – čepice, bambule z vlny

– pořádáme celodružinovou soutěž v Pexesu, popř. v Doubble

– hrajeme hry venku i uvnitř /podle počasí/

 1. MASOPUST A KARNEVAL  /únor/

–  připomínáme si masopustní tradice

–  připravujeme se na masopust – společná akce pro děti a jejich rodiče

–  vyrábíme karnevalové masky a škrabošky

– hrajeme hry venku i uvnitř

– hrajeme hry na sněhu

– učíme se dopravní značky, řešíme dopr. situace

 1. JARO A VELIKONOCE  /březen/

– sejeme velikonoční osení

– vyrábíme velikonoční dekorace

– vyprávíme si o  tradicích a učíme se koledy

– vyrábíme MORENU a pouštíme ji po řece

– učíme se písničky k vynášení Moreny

– pečeme velikonoční perníčky

 1. DEN ZEMĚ A ČARODĚJNICE  /duben/

– plníme úkoly ke Dni Země

– zabýváme se problematikou třídění odpadů

–  provádíme  jarní úklid školní zahrady

– pálení čarodějnic  spojené s opékáním

– výroba kostýmů a „Čarodějnice“ na upálení

– hrajeme hry, chodíme do přírody

–  vytváříme výstavku prvních jarních květin

 1.  MAMINKA   /květen/

–  vyrábíme přáníčka ke Dni matek

– učíme se básničky pro maminku

– uspořádáme vystoupení pro maminky

–  hrajeme hry v přírodě

–  pleteme věnečky z pampelišek

–  zakládáme výstavku jarních květin

– trénujeme jízdu po dopravním hřišti

– řešíme dopravní situace v praxi /na DDH/

– hrajeme míčové hry – fotbal, přehazovaná

– navštívíme náchodskou kuželnu

– trénujeme na závody v lehké atletice

– činnost  ukončují všechny zájmové kroužky

 1. TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY   /červen/

– pořádáme jednodenní  výlet /vlakem, popř. pěšky/

– navštívíme Hasičský záchranný sbor ve Velkém Poříčí

– pořádáme dětský den plný her a soutěží

– navštívíme pěchotní srub „Březinka“

– pořádáme závody na koloběžkách

Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení

Vnitřní evaluace  a hodnocení probíhá na úrovni družiny.  Sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu.

Hodnocení většího či menšího tematického celku  provádíme hned po skončení  nebo v jeho průběhu. Zamýšlíme se nad tím, zda byl vytčený cíl naplněn. Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat tematické celky, jejich části upravovat, obměňovat, přikládat další náměty a hledat nové prostředky činnosti.Hodnocení žáků provádíme průběžně, hodnotíme jejich výsledky, pokroky, úspěchy ale i nezdary.